Поддръжка

Поддръжката на автопарк е основното перо в разходите за управление му и е важна част от бюджета на всяка компания.

Отговорността, която носите към Вашите служители, както и спазването на законовата рамка по отношение изискванията за техническа изправност на автомобилите и съоръженията от числящия се автопарк, директно рефлектират върху разходите Ви. "Флийт Мениджър" - ООД предлага ефективна програма за поддръжка на автопарк, която ще намали разходите Ви и времето, през което Вашите автомобили няма да бъдат в експлоатация. Програма, която в същото време гарантира високия стандарт на експлоатационна безопасност и корпоративен имидж.

Наясно сме за цената на доверието от страна на клиентите ни и в тази връзка гарантираме коректност и честни взаимоотношения, поставяйки на първо място Вашите интереси, спазвайки изискванията за конфиденциалност на информацията.

За Вас, нашите настоящи и бъдещи клиенти предлагаме преферинциални отстъпки от цените на предлаганите услуги, без оглед числеността на автопарка.

Пакетът от предлагани услуги за нашите клиенти може да включва:

 • Контрол на техническата изправност и ползуването на числящия се автопарк в съответствие с фирмените правила и процедури
 • Професионално съдействие в изготвянето на фирмени правила и процедури за безопасна и ефективна експлоатация на автопарка
 • Организация, контрол и управление на всички разходи относно: ремонти, поддръжка, резервни части и безопасност, свързани с експлоатацията на автомобилния парк
 • Планиране на годишни и периодични технически прегледи
 • Архивиране на документация с актуална информация за автомобилите и съоръженията от числящият се автопарк
 • Подновяване на изтичащи застраховки, кореспонденция със застрахователи по застрахователни събития и архивиране на съпътстващата процеса документация
 • Съпорт пред застрахователните дружества при завеждане на застрахователно събитие с автомобил на фирмата
 • Съдействие на служителите при пътно-транспортни произшествия
 • Съставяне на ежемесечни разходни отчети
 • Създаване на документи в специализиран софтуер, ако фирмата използва такъв
 • Посредничество в процеса по осигуряване на гориво-смазочни продукти и осигуряване на дебитни карти за целта
 • Осъществяване на постоянно съответствие между от една страна законовата рамка в транспортния сектор и от друга – правилната експлоатация и стопанисване на ППС/МПС