Автопарк

Автопаркът в по-широкото си предназначение е спомагателно звено в структурата на една организация, той е инструмент, спомагащ за осъществяването на основната дейност на фирмата. Разходите, реализирани от автопарка са съществено перо в бюджета на една компания, а това изисква отговорното му и профисионално управление с цел оптимизирането им. Динамичната икономическа среда ни насочва към разбирането, че правилния избор на превозни средства, доставчици и партньори е жизненоважен процес за всяка една организация.

Изхождайки от спецификата на конкретната фирма и натрупания дългогодишен опит на специалистите от "Флийт Мениджър"- ООД в управлението на автопаркове с различни по брой, вид и предназначение състав от съоръжения, за всеки клиент се определя функционалния пакет от предлагани услуги, като определящо е стремежа за повишаване ефективноста и оптимизиране разходите на тази дейност.

В качеството си на независими експерти, ние предлагаме услуга – съвкупност от най-добрите практики в управлението на автопаркове и нестандартни решения, произтичащи от нуждите на бизнеса Ви и обуславящи неговото развитие:

  • Избор и доставка на автомобили
  • Администриране дейностите в автопарка
  • Поддръжка и сервизиране на автопарка
  • Обучения по безопасна и ефективна експлоатация